Type project: advies en expertise

Locatie: Brussels gewest

Opdrachtgever: Brussels environment (IBGE/BIM)

Periode: 2019-2026

Revisie en begeleiding van Plage actieplannen

De ordonnantie van 2 mei 2013 in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) voorziet, in hoofdstuk 4, de verplichte uitvoering van een plan voor lokale actie voor het gebruik van energie (PLAGE) voor de organisaties met een groot gebouwenpark op het Brussels grondgebied.

Kort gezegd is het verplichte PLAGE een regelgevingsinstrument dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet helpen om zijn doelstellingen en verbintenissen op het vlak van energie en klimaat te verwezenlijken.

Om te verifiëren of de plannen ook werkelijk resultaat opleveren, wordt er onder andere een standaardmethode ontwikkeld die een onbetwistbare evaluatie mogelijk maakt van de metingen en de verificatie van de energiebesparing die dankzij de acties in het plan gerealiseerd worden. Er zullen twee methoden worden toegepast.

  • De eerste methode, “basisstandaard” genoemd, bestaat erin de besparingen op het vlak van energieverbruik te rechtvaardigen door:
    • De berekening ex ante van de vermindering van het verbruik
    • Een raming van het niveau van onzekerheid dat verbonden is met de berekening;
    • De levering van de materiële bewijzen van gerealiseerde werken of diensten.
  • De tweede methode, die gebruik maakt van metingen van de reële winsten inzake energieprestatie, beantwoordt aan het IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol). Ze evalueert alle relevante parameters die invloed uitoefenen op het energieverbruik alsook het onzekerheidspercentage in verband met de vaststelling van de winsten inzake energieprestatie.

Beide methoden (“basis” en IPMVP) vergelijken het gemeten reëel verbruik voor en na de uitvoering van de EPA, overeenkomstig het PLAGE-besluit.

In deze context doet Leefmilieu Brussel een beroep op Factor4 als onafhankelijke deskundige die het domein van de energie-efficiëntie van gebouwen perfect beheerst en in het bijzonder gespecialiseerd is in het meten en verifiëren van de resultaten via het IPMVP-protocol.

Factor4 staat in voor de controle van de informatie die wordt verstrekt door die organisaties en de begeleiding van die organisaties bij opstellen van hun M&V plan en bij het meten en verifiëren van hun actieplan.