Gebouwtype
Federale overheidsgebouwen

Klant
Regie der Gebouwen, Fedesco

Timeline
2010-2013

Energie prestatiecontract in 13 federale overheidsgebouwen

In opdracht van Fedesco heeft Factor4 met juridische ondersteuning door Stibbe een innovatief EPC model ontwikkeld en de implementatie ervan in de beginfase van het eerste Belgische EPC project gecoördineerd.

Het model omvat een handleiding en een typebestek EPC. De handleiding verzamelt alle documenten en procedures nodig voor een EPC traject. Het is een leidraad voor de opdrachtgever en de EPC-Facilitator die hem begeleidt. Het typebestek is de basis voor een Energie, onderhoud en comfort prestatieovereenkomst. Het model omvat gespecialiseerde kennis en praktijkervaring op het vlak van energie-efficiëntie in het algemeen en op het vlak van energieprestatiecontracten, ESCO-modellen, measurement & verification (M&V), comfortbeheer, onderhoud van gebouwen en installaties, overheidsopdrachten en derdepartijfinanciering in het bijzonder.
De opdrachtnemer (ESCO) moet voldoen aan een reeks duidelijke projecteisen en kan binnen het kader van die eisen zijn acties en de te nemen maatregelen autonoom organiseren. Er zijn gewone projecteisen en bonus-malusprojecteisen. De bonus/malus eisen zijn de energieprestatie, de comforttevredenheid in de gebouwen en de gebouwwaarde op het einde van het project.

Het EPC model omvat een aantal innoverende concepten, o.a.

  • prestatiegericht onderhoud, met conditiescores volgens de norm NEN2767;
  • een comforttevredenheidsenquête en -score, die de comfortbeleving van de gebruikers centraal plaatst;
  • het gebouwwaarde-concept dat de kwaliteit van gebouw en installaties ook op het einde van het project maximaliseert;
  • de bonus/malus projecteisen die van het EPC model een 100% prestatiegerichte en output-gestuurde aanpak maken;
  • de pragmatische aanpak voor het meten en verifiëren (M&V) van de energiebesparingen, in overeenstemming met het IPMVP-protocol;
  • de integratie van een handleiding voor de eindklant en EPC-facilitator, die alle fasen van het EPC-projectproces omschrijft.

Deze aanpak laat toe om de gespecialiseerde expertise van de ESCO maximaal te benutten en zorgt ervoor dat het belang van de ESCO samenvalt met dat van de eigenaar/huurder. Zo daalt de globale exploitatiekost van het gebouw en verhoogt het comfort van de gebruikers.

Factor4 heeft het model op vraag van Fedesco getoetst in de eerste fase van een uiterst complex project. Een gebouwenpool van 13 kantoorgebouwen, eigendom van een private partij (Fedimmo) en gehuurd en beheerd door de Regie der Gebouwen, wordt gebruikt door 4 verschillende federale openbare diensten (FOD’s).
Factor4 heeft het model tijdens de ontwikkeling aan de verschillende stakeholders gepresenteerd en de opmerkingen verwerkt in de aanbestedingsdocumenten, aangevuld door een aantal ‘interne’ overeenkomsten, die de afspraken tussen de verschillende stakeholders rond kostenverdeling en besluitvorming vastleggen.

De cruciale gebouwgegevens, energieverbruiken, comforttevredenheid, inventarissen van de installaties (met conditiemetingen op basis van NEN2767) en van de bestaande onderhoudscontracten werden verzameld en beheerd door Factor4.

Factor4 heeft een inschatting gemaakt van de kosten en baten van het project. Dit liet Fedesco, de gebruikers en de eigenaars toe de nodige budgetten te reserveren.
Een vergelijking met een business-as-usual scenario toont aan dat het EPC scenario voordeliger zal zijn. Na gunstig advies van de inspecteurs van financiën van de respectievelijke overheidsdiensten keurde de Ministerraad van 19 juli 2013 de publicatie van de kennisgeving van de opdracht (met een geschat totaal budget van 5M€ incl. BTW) goed.

De Regie der Gebouwen heeft het project ondertussen aanbesteed. De uitvoering startte in 2017.

Diensten in dit project:

Performance contracting

A good “building performance contract” guarantees a certain level of energy cost reduction, comfort satisfaction and maintenance. We help public authorities and building managers set up EPC and ESCO projects.
Read more

Strategic advice

We assist public authorities and building managers towards better performing and sustainable real estate portfolios. We develop strategies and corresponding roadmaps. We help implement the roadmaps by offering workshops in which we focus on change management and process management.
Read more

Measuring performance

We measure building performance using different tools, from sensors over audits to comfort surveys.
Read more

Want to know more? Let us know.

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons